Sa Daku nga Pagpanikasug (Kalinungan)Refrain:
F                  D7    Gm
Sa daku nga pagpanikasug
    C7               F
Saligan ta ang Dios
                  D7   Gm
Kag sa Iya aton ibungat
        F        C      F
Ang tag-sa ka dungog.

                 I
           A7             Dm
May mga naga pasimpalad
        A              Dm
Nga masunson ginakugmat
     G                    C
Sa madamung kapaslawan
    G                       C   C7 
Bangud sang kakulangan. (Refrain)
                 II
           A7             Dm
Kon kita na ang ginatawag
      A              Dm
Sa pagpakigsakup sa Dios
       G                C
Maghanda ta sa pagtugda
        G                   C   C7 
Sing wa’y duha-duha. (Refrain)
                III
              A7                     Dm
Ang paghalad nga wa’y sing sablang
     A                 Dm
Sa aton bug-os nga kalag
     G                C
Karon aton ipabutyag
G                         C   C7 
Sa aton Magbubuhat. (Refrain)
                IV
           A7                  Dm
Ang tanan naton nga pag-antus
  A              Dm
Ihalad ta sa aton Dios
        G               C
Kay sa aton paghimud-os
G                      C   C7 
Kalipay ang balos. (Refrain)


Download and Print


Misa Isidoriana

By P. Maghari

Pagsugod

Tamda Ginoo
Intro: C - G - D7 - G

Refrain:
G                                                    Am
Tamda, Ginoo, ining amon sakripisyo;
               D7             C    D7     G
Kami gaampo paagi sini nga himno.

                         I
                                              G7                   C
Ang kasingkasing pun-on mo sing paghigugma
               G              D7                G
Ikaw gid lamang sini gapanag- iya.

                        II
                                            G7                  C
Akon nga hamdum nga ikaw ang magasanag
               G                 D7                 G
Sa panahon sang amon nga kalisdanan.

                       III
                                 G7             C
Ang mga tawo sa imo nagahimaya
                  G              D7               G
Pagsimbahon ka namon diri sa duta.


Ginoo Malooy Ka
Intro:  D7 - G

G  C      G                     D7   G   D7G
Gino-o malooy ka, malooy ka sa amon.
    C              G              D7   G   D7G      G7
Gino-o malooy ka, malooy ka sa amon.

C                            G               
Kristo malooy ka, Kristo malooy ka.
 D7             G             G7
Malooy ka sa amon.

C                            G               
Kristo malooy ka, Kristo malooy ka.
 D7                  G             
Malooy ka sa amon.

G  C      G                     D7   G   D7G
Gino-o malooy ka, malooy ka sa amon.
    C              G              D7   G   D7G      G7
Gino-o malooy ka, malooy ka sa amon.


Himaya

Chorus:
C                              G7                 C
Himaya, himaya sa Dios sa kahitaasan,
             G7            C    F            C
Kag sa duta paghidait, sa mga tawo
             G7                 C
Nga maayo sing kabubut-on.

                      I
F      G7       C AmDm  G7      C
O Gino-ong Dios, Hari nga langitnon,
F      G7     C                  G7                   C
Dios nga Amay, makakagahum sang tanan.
D7                  G                   D7                 G          
Nagadayaw kami sa Imo, nagapanginbulahan kami.
D7                 G                    D7               G
Nagasimba kami sa Imo, nagahimaya kami.
G7           C          G7               C
Nagapasalamat kami tanan sa Imo.
    F                    C        G7          C
Bangud sang daku Mo nga himaya. (Chorus)

                 II
 F     G7       C     Am
O Gino-ong Hesukristo,
Dm            G7          C
Bugtong Anak sang Dios nga Amay.
F  G7        C            G7            C
Gino-ong Dios Kordero sang Dios.
  D7                G                D7                       G      
Ikaw nga nagawala sang mga sala sang kalibutan,
     D7            G                   D7                           G      
Malooy ka sa amon, kag batuna ang amon pag-ampo.
 G7                  C                G7                          C
Ikaw nga nagalingkod sa too sang Dios nga Amay.
      F     C       G7  C
Malooy ka sa a - mon. (Chorus)

                   III
     F              G7                       C   Am
Tungod kay Ikaw lamang ang Santo,
  Dm     G7               C
Ikaw lamang ang Gino-o.
 F         G7              C
Ikaw lamang ang labing mataas, 
G7            C     D7                    G
O Jesukristo, upod sa Espiritu Santo ,
       D7                                G     G7 C            G7 C
sa himaya sang Dios nga Amay. A----men. A----men.  (Chorus)


Aleluya
Intro:  C - G - C - F - C
              I
C                 F
Aleluya, Aleluya, 
C                 F
Aleluya, Aleluya!
        C                 G7               C     F C
Magkanta kita tanan sang Aleluya

               II
F          G7        C
Ang pulong sa Dios 
Am  Dm            G7         C    C7
Nga bag-o lang naton nabatian,
   F           G     CAm      Dm          G7   C
Amo ang nagagiya sa aton nga kaluwasan.


Igahalad sa Dios
                I
G                  Am              BmAm
Igahalad sa Dios nga maalwan
                            D7             G
Ang tanan naton nga kalisdanan.
                                G7               C                Am
S'ya gid ang dalangpan  sang tanang katawhan  
      D7                         C   G
Sa tion sang mga kapipit-an.

                II
G                  Am              BmAm
Igahalad sa Dios nga maalwan
                            D7            G
Ang tanan naton nga kalipayan
                      G7             C          Am
Pasalamatan S'ya kag himayaon ta
        D7                             CG
Sa sining Santos nga liturhiya.
    
                 III
G                  Am              BmAm
Igahalad sa Dios nga maalwan
                               D7         G
Ang bug-os naton nga kinaiya.
                       G7               C          Am
Ang taguipusoon kag ang balatyagon
               D7                       C   G

Kag ang bug-os nga kaugalingon.

C          F          G                   C
Santo, Santo, Santo ang Gino-o
F                  G             C  Am
Dios nga labing gamhanan
    Dm                  G       C
Angay nga pagsimbahon.


Santo
G    C       G      C
Hosana. Hosana
  F             C           G
Sa kahitaasan, sa kahitaasan.

     C                      F    
Dayawon ang nagakari
       G                       C
Sa ngalan sang Gino-o
      F            C 
Hosana, Hosana
      G            C
Sa kahitaasan.


G    C       G      C
Hosana. Hosana
  F             C           G
Sa kahitaasan, sa kahitaasan.

      G               G7
Si Kristo namatay
     C            Am
Si Kristo nabanhaw
           D7                        G
Magkari ka Ginoong Hesus


D             G             A7   D
   A – men, A – men, A – men.

E      A               E
Kordero sang Dios
       B7    E B7 E
nga nagawala ka
          A                             E
sang mga sala sang kalibutan
     B7    E  B7 A     
malooy ka sa amon.

Amay Namon
Intro:   E G#m Gm F#m E

   E         G#m Gm F#m                    E
Amay namon nga yara ka sa mga langit,
          A                 B7       E
Pagdayawon ang Imo ngalan.
                  G#m  Gm F#m             F#m
Umabot sa amon ang imon ginharian.
      A                   B7           A
Matuman ang buot mo sa duta
    B7               E
Siling sang sa langit.

     A        
Hatagan mo kmi nian
         E                                        B
Sing kan-on namon sa matag adlaw.
        F#
Kag patawaron mo kami 
            B7    F#   B7
sang mga sala namon.
    A                     B7          E
Siling nga ginapatawad namon 
           A      B7             E
Ang mga nakasala sa amon

                       G#m GmF#m            B7
Kag dili mo kami    i -  padaug sa panulay.
    A                 B7           E           F#mB7 E
O Ginoo luwason mo kami sa kala  -  - - ut.


Kay Imo Ang Ginharian
        G         
Kay imo ang ginharian
            C               Am
Ang gahum kag himaya
         D7                           G
Sa mga tuig sa mga katuigan.


E      A               E
Kordero sang Dios
       B7    E B7 E
nga nagawala ka
          A                             E
sang mga sala sang kalibutan
     B7    E  B7 A            E7
malooy ka sa amon.

       A               
Kordero sang Dios
       E 
nga nagawala ka
             B7                            E
sang mga sala sang kalibutan
B7A                   E           B7    E B7 E
hatagan mo kami sing paghida - - it.


                 I
D                                 G
Pun-on ta sing paghidait
A                         D
Ang aton tagipusoon.
                                G
Paghidait ta kay Kristo.
A                        D
Sa tanan nga tion


Chorus:
           G       A        D
Paghida-it, pag-hidait.
                                 G
Singgit sang katawhanan
             A          D
Paghidait sa tanan.

               II
D                            G
Tratuhon sing alalangay,
A                           D
Ang aton nga kauturan.
                                    G
Ang pagdumtanay kalimtan.
A                       D
Paghidait sa tanan.


Repeat Chorus

Lord Have Mercy (Key of D-A)Intro:  D - A - D - A

Solo:
D   A         D             A
Lord have mercy on us
                     D   A         D    E
We ask you, Lord, have mercy.
        D                 A
Our sins are our sorrows,
         D                             A
They wound you in your love
                    D      A
But they are over now.

Unison:
E      
And only you, only you
        A                        D A
Can save us from our sins.
D                      A
Lord, have mercy.

Solo:
D    A         D              A
Christ have mercy on us,
                     D   A            D    E
We ask you, Christ, have mercy.
D                    A
Yes, we have sinned.
        D                             A
And close you from our hearts
                    D       A
But they are open now.

Unison:
E
Please come in, please come in
         A                       D A
And free us from our sins.
D                       A
Christ have mercy.