Himaya (Isidoriana)

Many thanks to Jose Maria Erta (Boy Erta), Jing Huay Ang, 
Sarah Esmalla, Angelo Evangelista, 
and Francis Derla for sharing their time and talent.


Chorus:
C                              G7                 C
Himaya, himaya sa Dios sa kahitaasan,
             G7            C    F            C
Kag sa duta paghidait, sa mga tawo
             G7                 C
Nga maayo sing kabubut-on.

                      I
F      G7       C AmDm  G7      C
O Gino-ong Dios, Hari nga langitnon,
F      G7     C                  G7                   C
Dios nga Amay, makakagahum sang tanan.
D7                  G                   D7                 G          
Nagadayaw kami sa Imo, nagapanginbulahan kami.
D7                 G                    D7               G
Nagasimba kami sa Imo, nagahimaya kami.
G7           C          G7               C
Nagapasalamat kami tanan sa Imo.
    F                    C        G7          C
Bangud sang daku Mo nga himaya. (Chorus)

                 II
 F     G7       C     Am
O Gino-ong Hesukristo,
Dm            G7          C
Bugtong Anak sang Dios nga Amay.
F  G7        C            G7            C
Gino-ong Dios Kordero sang Dios.
  D7                G                D7                       G      
Ikaw nga nagawala sang mga sala sang kalibutan,
     D7            G                   D7                           G      
Malooy ka sa amon, kag batuna ang amon pag-ampo.
 G7                  C                G7                          C
Ikaw nga nagalingkod sa too sang Dios nga Amay.
      F     C       G7  C
Malooy ka sa a - mon. (Chorus)

                   III
     F              G7                       C   Am
Tungod kay Ikaw lamang ang Santo,
  Dm     G7               C
Ikaw lamang ang Gino-o.
 F         G7              C
Ikaw lamang ang labing mataas, 
G7            C     D7                    G
O Jesukristo, upod sa Espiritu Santo ,
       D7                                G     G7 C            G7 C
sa himaya sang Dios nga Amay. A----men. A----men.  (Chorus)


No comments: