Ang Matuod nga Paghigugma


                                I
C                                   Am    C                         Dm
Ang matu-od nga paghigugma,  Iya sa aton ginpakita
G7                       Dm       G7                       C
Paagi sa pagsakripisyo, sang Iya nga kaugalingon.
                              Am       C                            Dm
Itugyan ta ang mga manggad,  nga yara sa aton puloy-an,
F                          C    G7                            C
Para sa kahimayaan, sang Dios diri sa kalibutan.


Refrain:
    F                    C                    Dm       G                 C
Labing makatilingala nga ang Dios sa akon magpuyo
        F                                C             G                     C
Kay S'ya ang akon Manugtuga, kag Iya ako nga ulipon.
  
                                 II
C                              Am    C                                     Dm
Kita unta ang mag-alagad,   sing himpit sa Santa Iglesia,
G7                        Dm  G7                           C
Paagi sa paghigugma, kag sa aton pagkabalaka.
                                   Am   C                                            Dm
Batunon naton ang Ginoo,    nga may himpit gid nga pagto-o,
F                                   C          G7                          C
Kay ang aton nga Kaluwasan, maangkon paagi sa Iya. (Refrain)
  
                                 III
C                                   Am    C                                         Dm
Sa Dios nagahalin ang gugma,  kay S'ya ang aton manugtuga,
G7                              Dm      G7                                C
Kon sin-o ang nagahigugma, ang Dios nagapuyo sa Iya.
                                Am  C                                      Dm
Kon nagato-o ka sa Iya,   nga S'ya gid ang kamatuoran,
F                                 C        G7                            C
Pagahatagan ka sang grasya, sa pagpuyo upod sa Iya.  (Refrain)
  
                                 VI
C                               Am     C                                  Dm
Si Kristo ang nagapapagsik,  sang tagsa ka taguiposoon,
G7                 Dm   G7                          C
Iya ini ginapabuhi, kag Iya nga ginapaputli.
                                           Am   C                                    Dm
Ang aton handum kag paglaum,  sing masunsuon ginapalig-on,
F                                   C      G7                               C
Kag ang aton kahimtangan, sang Dios indi pagpabayaan.  (Refrain)

                                    V
C                                       Am   C                                Dm
Ang kabugwason sang Gino-o,  akon gid nga nahimutaran
G7                             Dm    G7                              C
Samtang ako nagapakadto, padulong sa Iya nga templo.
                                    Am    C                          Dm
Daku ang akon nga kasadya,  sa pag-abiabi sa Iya,
F                              C        G7                                C
Labi na gid sa pagtaliwan, nga yari S'ya sa akon dughan.  (Refrain)


Click here to download file and print...


Does this blog helps?  
Any amount will be a great help.  Thank you.

No comments: